شوراهای  راهبردی 

   استفاده همگن از تجارب و به اشتراک گذاری تخصص در حوزه های مرتبط و ایجاد کارگروه های تخصصی درشرکت جزء  اولویت های  مدیر عامل میباشد . مهمترین مزیتهای تشکیل این کار گروه ها و یا شوراهای راهبردی کمک به تجزیه و تحلیل موضوعات کاری ، تامین به موقع کالا و خدمات  و استفاده حد اکثری از تجارب و تخصص افراد میباشد .

شوراهای راهبردی :
الف : شورای راهبردی بازرگانی و کسب و کارهای تجاری :
         اعضاء : مدیرعامل 
                         مدیر مالی اداری و پشتیبانی 
                         مدیر کسب و کارهای تجاری 
                         کارشناس کسب و کارهای تجاری 
                         تجار مرتبط با موضوعات کاری شرکت 
ب : شورای راهبری مالی و اعتباری : 
        اعضا ء : مدیرعامل 
                 مدیر مالی ، اداری و پشتیبانی 
                        مدیر کسب و کارهای تجاری 
                       کارشناس مالی 
                       مدیر ذیحساب بانکداری شرکتی 
پ : شورای راهبری ارتباطات :
       اعضاء : مدیرعامل 
                      کارشناس مالی ، اداری 
                      مسئول دفتر مدیرعامل