شوراهای راهبردی 

   استفاده همگن از تجارب و به اشتراک گذاری تخصص در حوزه های مرتبط و ایجاد کارگروه های تخصصی درشرکت جزء  اولویت های  مدیر عامل میباشد . مهمترین مزیتهای تشکیل این کار گروه ها و یا شوراهای راهبردی کمک به تجزیه و تحلیل موضوعات کاری ، تامین به موقع کالا و خدمات  و استفاده حد اکثری از تجارب و تخصص افراد میباشد .

شوراهای راهبردی :
الف : شورای راهبردی بازرگانی و کسب و کارهای تجاری :
      اعضاء :
 • مدیرعامل 
 • مدیر مالی اداری و پشتیبانی 
 • مدیر کسب و کارهای تجاری 
 • کارشناس کسب و کارهای تجاری 
 • تجار مرتبط با موضوعات کاری شرکت 
ب : شورای راهبری مالی و اعتباری : 
     اعضا ء :
 • مدیرعامل 
 • مدیر مالی ، اداری و پشتیبانی 
 • مدیر کسب و کارهای تجاری 
 • کارشناس مالی 
 • مدیر ذیحساب بانکداری شرکتی 
پ : شورای راهبری ارتباطات :
    اعضاء :
 • مدیرعامل 
 • کارشناس مالی ، اداری 
 • مسئول دفتر مدیرعامل