ترکیب سهامداران شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق

 سهامدار  تعداد سهم  درصد شهامداری
 شرکت تامین آتیه درخشان نوین  49.996.00  99/992
 شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین  1.000  0.002
 شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین  1.000  0.002
شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار
ایرانیان
 1.000  0.002
 شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین  1.000  0.002
 جمع  50.000000  100