تاریخچه ای کوتاه از شروع فعالیت
شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق ( سهامی خاص ) در راستای سیاست مدیریت محترم بانک اقتصاد نوین جهت فعالیت در زمینه بازرگانی اعم از واردات و صادرات تحت شماره 444454 به تاریخ 1392/8/1 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به شناسه ملی 14003694625 تاسیس گردید و پس از تغییر هیت مدیره و سهامداران، فعالیت بازرگانی خود را شروع نمود. در حال حاضر شرکت جزو واحد های فرعی شرکت تامین آتیه درخشان نوین است.درحال حاضر این شرکت جزء هلدینگ تامین آتیه درخشان می باشد .