اخبار شرکت اشتاد تجارت شرق

اخبار شرکت اشتاد تجارت شرقاخبار شرکت اشتاد تجارت شرقاخبار شرکت اشتاد تجارت شرقاخبار شرکت اشتاد تجارت شرقاخبار شرکت اشتاد تجارت شرقاخبار شرکت اشتاد تجارت شرق اخبار شرکت اشتاد تجارت شرقاخبار شرکت اشتاد تجارت شرقاخبار شرکت اشتاد تجارت شرقاخبار شرکت اشتاد تجارت شرق

تکریم و معارفه اعضای هیات مدیره

تکریم و معارفه اعضای هیات مدیره


 به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق مبنی بر انتخاب شرکت تامین آتیه درخشان نوین و شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان به عنوان اعضای هیات مدیره......


 


 

جلسه مدیریت شرکت اشتاد با شرکت قند نیشابور

جلسه مدیریت شرکت اشتاد با شرکت قند نیشابور  

جلسه مدیرعامل و مدیر کسب و کارهای تجاری شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق
با مدیرعامل و قائم مقام شرکت قند نیشابور :